Over stichting Komma

Achtergrond

Toen Jasmin de Hond in 1980 op 30-jarige leeftijd te horen kreeg dat ze zou komen te overlijden, liet zij aan haar twee jonge kinderen Marc (3) en Michel (1) een geluidsbandje na, op deze manier gaf ze haar kinderen een cadeau om haar aanwezigheid te kunnen blijven voelen. 40 jaar later herhaalde de geschiedenis zich voor haar oudste zoon Marc. Ook hij kreeg te horen dat hij zijn twee jonge kinderen Livia (3) en James (1) niet zou zien opgroeien. Marc en Michel bespraken wat ze van hun moeder gemist hadden en kwamen op het idee om het geluidsbandje van hun moeder een modernere twist te geven. Dit deed Marc op verschillende manieren, o.a. door zich op beeld te laten interviewen over zijn leven en kaarten te schrijven voor speciale gelegenheden.

De geschiedenis herhaalde zich binnen de familie. Opnieuw zouden twee kinderen op jonge leeftijd één van hun ouders verliezen. Zo kreeg Marc de kans om voor Livia en James te proberen zijn gedachtes, herinneringen en aanwezigheid achter te laten op een manier die Marc en Michel hebben gemist van hun moeder. Dit bracht zijn broer Michel op het idee om ter nagedachtenis van Jasmin en Marc een stichting in het leven te roepen. Er komt vaak al zo veel bij de primaire zorg van een uitbehandelde ouder kijken, dat het heel logisch is dat iets blijvends achterlaten voor de kinderen erbij inschiet. Precies daarmee helpt stichting ‘Komma’.

Missie, visie en ambitie van de stichting

Missie & visie

Onze missie is om zoveel mogelijk ongeneeslijk zieke ouders te helpen iets blijvends na te laten voor hun kinderen. Want juist in een tijd van de primaire zorg van een uitbehandelde ouder,  kunnen deze mensen onze hulp gebruiken voor de blijvende herinnering.

Ambitie

Onze ambitie is om zoveel mogelijk ouders en kinderen te helpen om een blijvende herinnering vast te leggen. 

Doelstelling

 1. De Stichting stelt zich ten doel om bij te dragen aan de herinnering aan ongeneeslijk zieke ouders door middel van verschillende initiatieven in de ruimste zin van het woord, zulks met inachtneming van het Beleidsplan
 2. De Stichting heeft geen winstoogmerk.
 3. Het Bestuur zal ervoor zorgen dat de Stichting wordt aangemerkt en blijft aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Activiteiten van de Stichting

Activiteiten

Om onze doelstelling te bereiken, hebben wij een aantal concrete korte termijnplannen. Allereerst zal er vermogen bijeengebracht moeten worden om de doelstelling te bereiken. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door schenkingen. 

Vervolgens zullen we deze middelen inzetten om met ongeneeslijk zieke ouders een “Komma” te creëren. Een Komma is een houten kistje met daarin een professioneel opgenomen portret en drie wenskaarten met een persoonlijke boodschap voor het kind. Dit portret staat ook op onze beveiligde server zodat nabestaanden deze altijd later bij ons kunnen opvragen. Het portret wordt door een professionele interviewer afgenomen en geschoten en er zal altijd een voorgesprek plaatsvinden waarin de ouder kan aangeven waar hij of zij het juist wel of niet over wil hebben. 

Download hier het gehele beleidsplan

Het bestuur van de stichting

Bestuur

 

 1. Het Bestuur bestaat uit minimaal drie leden; de bestuurders worden voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Bestuurders worden na oprichting van de Stichting benoemd krachtens een besluit van het Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
 2. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
 3. Een bestuurder ontvangt terzake van de door hem in die hoedanigheid voor de Stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

De bestuurders

Voorzitter – Michel de Hond
Secretaris – Marijne van der Vliet – van Amsterdam
Penningmeester – Thomas Meijaard

Het Vermogen van de stichting

Het vermogen

 1. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
  1. subsidies en andere bijdragen;
  2. schenkingen, erfstellingen en legaten;
  3. alle andere verkrijgingen en baten.
 2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 

Verslag van de stichting

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Wij publiceren jaarlijks middels een jaarbericht een overzicht van de gedane activiteiten. Tevens wordt er jaarlijks inzicht gegeven in de financiën van de stichting. 

– Jaarrekening 2020
– Jaarrekening 2021

De beloningen van de stichting

Beloningsbeleid

Om gekwalificeerde medewerkers met de benodigde professionele kennis en vaardigheden aan de stichting te kunnen binden, biedt de Stichting marktconforme salarissen. De salarissen van het personeel worden vastgesteld op basis van opleiding, ervaring en functiezwaarte. Waar mogelijk, wordt rekening gehouden met de normen die door goede doelen Nederland zijn opgesteld.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden/ kunnen voor hun beleidsbepalende werkzaamheden een niet-bovenmatige vacatievergoeding en een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Bestuursleden die tevens uitvoerende werkzaamheden verrichten, krijgen hiervoor een belang toegekend die marktconform is.

Bovenstaande met inachtneming van hetgeen passend is binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Beheer en besteding van de stichting

Beheer en besteding van het vermogen.

Het vermogen zal worden beheerd door het bestuur. Daarnaast heeft het bestuur ook de bevoegdheid om bestedingen van de stichting goed te keuren en voorzieningen te creëren. Hierbij geldt dat het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de Stichting. De inkomsten van de stichting zullen dan ook in de eerste plaats worden gebruikt om de uitgaven te compenseren. Daarnaast kunnen ze worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben. 

Transistorstraat 151
1322 CN Almere

NL39INGB0007712273
Kvk 80637922
RSIN 861744986

Blijf op de hoogte

ANBI

Transistorstraat 151
1322 CN Almere
info@stichtingkomma.nl

NL39INGB0007712273
Kvk 80637922
RSIN 0861744986

ANBI